Dokumenty i informacje

wymagane do dokonania czynności notarialnych

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej, do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne jest okazanie lub przedłożenie w kancelarii notarialnej wymaganych w tym celu dokumentów oraz podanie notariuszowi niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu czynności notarialnej.

W wykazie poniżej przedstawione zostały dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia aktów notarialnych obejmujących najczęściej dokonywane czynności. Nadmienić jednak należy, że przedstawione wykazy dotyczą typowych spraw – przy założeniu uregulowanej sytuacji prawnej przedmiotu czynności notarialnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu notarialnego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Kancelarią Notarialną. Postaramy się udzielić wyczerpujących informacji na temat tego, jakie dokumenty będą musieli Państwo posiadać, aby było możliwe sporządzenie aktu notarialnego.

Darowizna nieruchomości gruntowej Darowizna nieruchomości gruntowej
Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Darowizna nieruchomości lokalowej Darowizna nieruchomości lokalowej
Umowa majątkowa małżeńska Umowa majątkowa małżeńska
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
Akt poświadczenia dziedziczenia Akt poświadczenia dziedziczenia
Sprzedaż nieruchomości gruntowej Sprzedaż nieruchomości gruntowej
Sprzedaż nieruchomości lokalowej Sprzedaż nieruchomości lokalowej
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Opłaty notarialne

taksy za czynności notarialne

Wysokość opłat za poszczególne czynności notarialne określona została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.). Rozporządzenie to określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Wskazane w tym akcie wykonawczym maksymalne stawki zostają powiększone o obowiązującą w chwili dokonania czynności stawkę podatku od towaru i usług (VAT).

W przypadku niektórych czynności notarialnych notariusz – poza opłatą (taksą) notarialną zobowiązany jest także pobrać gotówką oraz przekazać właściwym organom państwowym określone kwoty na poczet podatków lub opłat sądowych (tak np. opłata sądowa od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn).

W celu uzyskania informacji na temat dokładnej wysokości opłat od dokonywanej czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.